عناوین فارسی برای Button های MessageBox

وقتی که برای اولین بار با MessageBox در Net. کار کنید متوجه میشوید که امکان تغییر عناوین Button های MessageBox برای شما وجود ندارد و در زمان نمایش، Button های آن بصورت Yes، No، Ok، Cancel و … نمایش داده میشود واین موضوع می تواند چندان برای شما و مشتریان سیستم دلچسب نباشد. با استفاده از این نمونه کد می توانید به راحتی این عناوین را به فارسی تغییر دهید.
ارسال دیدگاه